Vrijwilligers

Doel van de samenwerkende parochies is het in stand houden en vitaliseren van een rooms katholieke geloofsgemeenschap en het waarborgen van de continuïteit van de pastorale zorg en liturgie.

Om een parochie/geloofsgemeenschap ‘draaiende te houden’ zijn en blijven veel vrijwilligers nodig, een kerk zonder inzet van vrijwilligers is niet meer denkbaar. Parochianen worden gestimuleerd om actief deel te nemen, medeverantwoordelijkheid voor het samen kerk zijn serieus te nemen en bereid te zijn onderling samen te werken.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat vele vrijwilligers op talloze terreinen in en om onze kerken veel werk verrichten ten dienste van de gemeenschap en daar mogen we dankbaar voor zijn. Hun inzet is onontbeerlijk, zij bepalen mede het gezicht van onze geloofsgemeenschap. Zij verdienen daarom aandacht en een goede organisatie. Aandacht voor vrijwilligers versterkt de samenwerking en geeft meer betrokkenheid. Het serieus genomen weten, geeft die belangrijke erkenning van vrijwilligers. Een belangrijke reden om een vrijwilligersbeleid (Vrijwilligerswerk is zingeving!)  op papier te zetten, zodat vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn, wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de parochie mogen verwachten

Op veel terreinen en op verschillende niveaus zijn vrijwilligers in de parochies actief: in werkgroepen, commissies, bestuur, zangkoor, bezorgers parochieblad etc. Vrijwilligers hebben hiervoor diverse beweegredenen  zoals mensen ontmoeten, uit plichtsbesef, om actief te blijven in goede gezondheid, omdat het leuk is om te doen. Parochianen die belangstelling hebben om ook een bijdrage te leveren kunnen contact opnemen met het parochiekantoor en/of het parochiehuis.

Vrijwilligersbeleid