Organisatie

Met ingang van 1 januari 2015 is er één kerkbestuur ontstaan voor de parochies in Geleen. De parochies blijven juridisch zelfstandig bestaan en houden hun eigen financiële administratie, exploitatie en jaarrekening.
Het kerkbestuur bestaat uit:

  • Pastoor Harry Quaedvlieg, voorzitter
  • Peter Spronck, vice-voorzitter en organisatie/vrijwilligers
  • Lien Hoofs,  secretaris
  • Guus Lahaije, penningmeester
  • Willem Janssen, beheer en gebouwen
  • Nele Houben-Bollen, catechese
  • Wilma Koolen, diaconie
  • Vacature, liturgie
  • Joan Raaijmakers, communicatie
  • Nicholas Pethuru, kapelaan
Kerkbestuur
Adres: Bloemenmarkt 13
6163 CE Geleen
Telefoon: 046-474 34 20
Email: parochiekantoorgeleen@gmail.com

Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor goed pastoraat: bij alle besluiten dient dit voorop te staan. Tijdens de bestuursvergaderingen zullen de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke beleid worden vastgesteld en zullen kaders worden geformuleerd voor gezamenlijk handelen in de materiële sfeer, zoals op het gebied van personeel en organisatie, financiën en administratie alsmede gebouwen en terreinen, inventaris en kerkelijk kunstbezit.
Elk bestuurslid vormt vanuit zijn/haar discipline een commissie/werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de parochies. Uitvoerende zaken worden gedelegeerd aan deze commissies/werkgroepen.

In iedere parochie functioneert een parochiële kerngroep, die belast is met uitvoerende taken ten behoeve van de eigen parochie. De parochiële kerngroepen vormen ook de “ogen en oren” van onze kerkgemeenschap, zij hebben een actieve rol in het signaleren van bijzondere gevallen en acties binnen die gemeenschap. Leden worden benoemd in een specifieke functie: parochiecoördinator, financiën/administratie, gebouwen en beheer, vrijwilligers, contact wijk/verenigingen en coördinator vieringen. Daarnaast maakt vanuit het kerkbestuur een van de bestuursleden deel uit van de kerngroep.