Dagbedevaart naar Banneux in 2018

Ook dit jaar kunt U vanuit Geleen in de Mariamaanden mei en oktober met een dagbedevaart naar Banneux in de Belgische Ardennen en wel op woensdag 16 mei en op woensdag 10 oktober.

De kosten bedragen € 20,- voor alléén de busreis of € 44,00 voor de busreis gecombineerd met een warme lunch (incl. 2x koffie en 1 x vlaai). U kunt zich vóór 15 april aanmelden bij Marina Smeets tel. 06 – 23578984. Zij kan U ook informeren over opstapplaats en vertrektijd.

Stille Omgang in Amsterdam

In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. In de 19e en 20e eeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd.

De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam’, een eucharistisch wonder, dat zich in de 14e eeuw in Amsterdam afspeelde. Een geconsacreerde hostie die door een zieke uitgebraakt was en in het vuur geworpen, keerde tot drie keer toe terug. Totdat besloten werd om de hostie in processie terug naar de kerk te brengen. Dit wonder maakte van Amsterdam een bedevaartplek, in de middeleeuwen een heilige stede genoemd.

Na de reformatie werden de bedevaarten verboden. In de 19e eeuw werd de traditie weer opgepakt, maar moesten de pelgrims in stilte de oude route van de processie lopen. Dit gebeurt nog steeds elk jaar rond 15 maart. Dit jaar in het weekeinde van 17 en 18 maart. Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam. Meer informatie over de bus-pelgrimsreis vanuit Zuid- en Midden- Limburg is te verkrijgen via 06 – 28560997 of e-mail   stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl

Koren Augustinus en Lindenheuvel fuseren

Vanaf 1 november fuseren de koren van Lindenheuvel en Augustinus.

Op zaterdag 21 oktober luistert het koor van Lindenheuvel voor de laatste keer de zaterdagavondmis op met hun favoriete kerkliederen uitgekozen door de leden zelf.

Na afloop is er een samenkomst met een kopje koffie in de pastorie om het koor te bedanken voor de jarenlange inzet.

Op zondag 29 oktober om 9.30 u zingt het Augustinuskoor voor de laatste keer in de vertrouwde samenstelling tijdens de vrijwilligersdag van parochie St. Augustinus.

Na afloop is er koffie drinken met alle vrijwilligers.

Vanaf 1 november zal het gefuseerde koor met de naam St. Caeciliakoor, zowel in Lutterade als in Lindenheuvel regelmatig de missen opluisteren.

Het nieuwe koor staat onder leiding van Tjeu Zeijen.

Presentatie toekomstvisie

Op woensdag 25 oktober presenteren kerkbestuur en Pastoraal Team de toekomstvisie voor onze Geleense geloofsgemeenschap.

Titel van deze visie: Samen groeien in een tijd van krimp !?!

Er zijn 2 bijeenkomsten:

15.00 uur KBO gebouw H. Augustinus;

20.00 uur parochiehuis Oud Geleen.

Iedereen is van harte welkom om een van de bijeenkomsten bij te wonen.

Wel graag vooraf even aanmelden bij het parochiekantoor

046-4743420 of parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl.

Thei Pustjens

Zaterdag 23 september moesten we afscheid nemen van Thei Pustjens, koster van de Christus Koningparochie.

Dat gebeurde heel indrukwekkend in een bomvolle kerk. Mooie muziek van de Schola Gregoriana o.l.v. George Bakx, van Ronald Claessens en Guyon en Gianno Waltmans. Mooie gedachten en herinneringen aan Thei.

Na de mis zwaaiden we Thei samen uit vanaf het plein voor de kerk. We zullen aan Thei blijven denken als een zeer betrokken, sympathieke en ook zeer humorvolle koster. Thei heel erg bedankt voor wie je was en voor alles wat je voor kerk en parochie hebt gedaan.

Rust in vrede.

Vrijwilligersnieuwsbrief.

Begin augustus verscheen de eerste Vrijwilligersnieuwsbrief voor de bijna 600 vrijwilligers van onze parochies. Het kan best zijn dat wij daarbij iemand vergeten zijn. Wil je voortaan ook de vrijwilligersnieuwsbrief ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar: parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl

Het eerste exemplaar is te vinden onder het tabblad ‘Nieuws’ in de menubalk. Vervolgens klik je op Vrijwilligersnieuwsbrief en tot slot op Download.

Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017

Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017 over toekomst Plenkhoes en mogelijk gebruik nabijgelegen parochiekerk

Afgelopen vrijdag stond in Dagblad de Limburger een artikel over de toekomst van gemeenschapshuis het Plenkhoes. De gemeente overweegt dit gemeenschapshuis te sluiten en de activiteiten over te hevelen naar andere accommodaties in de buurt. Wethouder Geilen spreekt daarbij o.a. van ‘de nabijgelegen parochiekerk die mogelijk in de toekomst vrij komt.’

Die gedachte komt uiteraard voor rekening van de wethouder. Maar hij gaat daar niet over. In de krant van zaterdag zegt hij dat ook.

Binnen onze parochies werken we momenteel samen aan een toekomstplan. In het parochieblad is daar ook verslag van gedaan. Na de zomer ligt er een voorstel op tafel over hoe Kerkbestuur en Pastoraal Team samen met Parochiële Kerngroepen, vrijwilligers en parochianen inhoud kunnen geven aan onze Geleense geloofsgemeenschap. Iedereen krijgt de gelegenheid om daarover mee te praten en mee te denken en zo bepalen we samen de toekomst van onze parochies. Vervolgens kijken we wat er nodig is om dit toekomstplan te realiseren. Dan praten we over gebouwen, maar ook over vrijwilligers en natuurlijk ook over geld. Dat plaatje leggen we naast de feitelijke situatie van dit moment qua gebouwen, vrijwilligers en financiële middelen. En dan gaan we keuzes maken. En dan praten we niet enkel over het mogelijk sluiten van kerkgebouwen, maar vooral over hoe we samen kunnen groeien naar een mooie, zichtbare en betekenisvolle geloofsgemeenschap in Geleen.

Het is daarbij zeker niet uitgesloten dat we met de gemeente en met wethouder Geilen in gesprek gaan. Het is immers altijd goed om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

RK kerkbestuur en Pastoraal Team Geleen

3e Gespreksronde toekomst parochies

Na de zomer vindt de 3e ronde toekomstgesprekken over onze parochies plaats.
Een jaar geleden zijn we begonnen met gesprekken over de toekomst van onze parochies en geloofsgemeenschap. Tijdens twee brainstormavonden hebben we gesproken over wat wij als kerk willen betekenen op sociaal en spiritueel gebied, voor wie we kerk willen zijn en wat voor kerk we willen zijn. Zo’n 150 mensen kwamen hierover meepraten. Daaruit kwamen 5 thema’s naar voren: gastvrijheid, nabijheid, naar buiten treden, geloofsgemeenschap en uitstraling. In oktober zijn deze thema’s uitgewerkt tijdens een aantal workshops. Dat leverde een heleboel bouwstenen op. Met die bouwstenen is een kleine groep afgelopen maanden samen met het Kerkbestuur en het Pastoraal team aan de slag gegaan. Dat gebeurde in drie groepen: liturgie, catechese en diaconie.
Tijdens de workshops is een goed beeld ontstaan wat voor Kerk we in Geleen willen ZIJN. Daarbij werden veel genoemd: uitnodigen en verwelkomen, andere activiteiten organiseren, met een boodschap, gericht op spiritualiteit en zingeving, meer ontmoetingsmomenten, een open houding, de gemeenschap is belangrijk, trots zijn op ons geloof, meer en beter zichtbaar zijn, meer aandacht voor diaconie en naastenliefde en voor gezinnen, elkaar ondersteunen. Vanuit de 5 thema’s en deze gedachten is intensief gesproken over wat de Kerk allemaal zou moeten DOEN. Wat moeten we blijven doen? Wat moet anders? Wat kunnen we laten vervallen? En hoe kunnen we vernieuwen binnen de werkvelden liturgie, diaconie en catechese? Op die vragen hebben we antwoorden gezocht en deels ook gevonden.
De bijeenkomsten werden begeleid door Edwin Lustermans, die zelf eerder betrokken was bij toekomstverkenningen van de parochies van Meerssen, waar hij woont. Hoe heeft hij als relatieve buitenstaander de gesprekken ervaren? “Ik ben bijzonder onder de indruk geraakt door het vele werk dat al is gedaan in de afgelopen tijd: hoewel een stevige kluif, wordt het degelijk aangepakt, stap voor stap en met inbreng van velen. Tijdens alle bijeenkomsten deed iedereen met heel veel enthousiasme en creativiteit mee. Wat mij trof is dat het vooral ging over: “wat willen en kunnen we WEL”, en niet zozeer over “wat kan NIET meer”. Dat is een mooi motto. Zeker omdat duidelijk is dat niet alles hetzelfde kan blijven. Mensen zijn andere dingen belangrijk gaan vinden in het leven, en het is mooi om te zien hoe de Kerk in Geleen daarbij wil aansluiten. En natuurlijk, iets te (moeten) stoppen is vaak moeilijk, maar als er iets (anders) voor in de plaats kan komen, daar kun je enthousiast van worden. En dat enthousiasme heb ik volop geproefd !”
Binnen het Kerkbestuur wordt nu een overzicht gemaakt van de resultaten van alle bijeenkomsten van deze tussenronde. Ook wordt er gewerkt naar een totaalplaatje van hoe onze geloofsgemeenschap er in de toekomst uit zou moeten zien. Dat beeld willen we, naar verwachting meteen na de zomer, in de al eerder aangekondigde derde ronde delen met Parochiële Kerngroepen en parochianen. We moeten dan ook in kaart gaan brengen wat er allemaal nodig is om de ideeën te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan ontmoetingsruimten, (kerk)gebouwen, mensen, financiën, enz. In het volgende parochieblad meer hier over.
Na de zomerperiode zullen we een ieder informeren over de voortgang. We nodigen iedereen alvast uit om ook in de derde gespreksronde met ons mee te denken en te doen.

Met een hartelijke groet,
Kerkbestuur RK Parochies Geleen
Pastoor Harry Quaedvlieg, Peter Spronck, Isabelle de Loos, Lien Hoofs, Gui Hoedemakers, Yvonne Poelen, Willem Janssen en Joan Raaijmakers