3e Gespreksronde toekomst parochies

Na de zomer vindt de 3e ronde toekomstgesprekken over onze parochies plaats.
Een jaar geleden zijn we begonnen met gesprekken over de toekomst van onze parochies en geloofsgemeenschap. Tijdens twee brainstormavonden hebben we gesproken over wat wij als kerk willen betekenen op sociaal en spiritueel gebied, voor wie we kerk willen zijn en wat voor kerk we willen zijn. Zo’n 150 mensen kwamen hierover meepraten. Daaruit kwamen 5 thema’s naar voren: gastvrijheid, nabijheid, naar buiten treden, geloofsgemeenschap en uitstraling. In oktober zijn deze thema’s uitgewerkt tijdens een aantal workshops. Dat leverde een heleboel bouwstenen op. Met die bouwstenen is een kleine groep afgelopen maanden samen met het Kerkbestuur en het Pastoraal team aan de slag gegaan. Dat gebeurde in drie groepen: liturgie, catechese en diaconie.
Tijdens de workshops is een goed beeld ontstaan wat voor Kerk we in Geleen willen ZIJN. Daarbij werden veel genoemd: uitnodigen en verwelkomen, andere activiteiten organiseren, met een boodschap, gericht op spiritualiteit en zingeving, meer ontmoetingsmomenten, een open houding, de gemeenschap is belangrijk, trots zijn op ons geloof, meer en beter zichtbaar zijn, meer aandacht voor diaconie en naastenliefde en voor gezinnen, elkaar ondersteunen. Vanuit de 5 thema’s en deze gedachten is intensief gesproken over wat de Kerk allemaal zou moeten DOEN. Wat moeten we blijven doen? Wat moet anders? Wat kunnen we laten vervallen? En hoe kunnen we vernieuwen binnen de werkvelden liturgie, diaconie en catechese? Op die vragen hebben we antwoorden gezocht en deels ook gevonden.
De bijeenkomsten werden begeleid door Edwin Lustermans, die zelf eerder betrokken was bij toekomstverkenningen van de parochies van Meerssen, waar hij woont. Hoe heeft hij als relatieve buitenstaander de gesprekken ervaren? “Ik ben bijzonder onder de indruk geraakt door het vele werk dat al is gedaan in de afgelopen tijd: hoewel een stevige kluif, wordt het degelijk aangepakt, stap voor stap en met inbreng van velen. Tijdens alle bijeenkomsten deed iedereen met heel veel enthousiasme en creativiteit mee. Wat mij trof is dat het vooral ging over: “wat willen en kunnen we WEL”, en niet zozeer over “wat kan NIET meer”. Dat is een mooi motto. Zeker omdat duidelijk is dat niet alles hetzelfde kan blijven. Mensen zijn andere dingen belangrijk gaan vinden in het leven, en het is mooi om te zien hoe de Kerk in Geleen daarbij wil aansluiten. En natuurlijk, iets te (moeten) stoppen is vaak moeilijk, maar als er iets (anders) voor in de plaats kan komen, daar kun je enthousiast van worden. En dat enthousiasme heb ik volop geproefd !”
Binnen het Kerkbestuur wordt nu een overzicht gemaakt van de resultaten van alle bijeenkomsten van deze tussenronde. Ook wordt er gewerkt naar een totaalplaatje van hoe onze geloofsgemeenschap er in de toekomst uit zou moeten zien. Dat beeld willen we, naar verwachting meteen na de zomer, in de al eerder aangekondigde derde ronde delen met Parochiële Kerngroepen en parochianen. We moeten dan ook in kaart gaan brengen wat er allemaal nodig is om de ideeën te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan ontmoetingsruimten, (kerk)gebouwen, mensen, financiën, enz. In het volgende parochieblad meer hier over.
Na de zomerperiode zullen we een ieder informeren over de voortgang. We nodigen iedereen alvast uit om ook in de derde gespreksronde met ons mee te denken en te doen.

Met een hartelijke groet,
Kerkbestuur RK Parochies Geleen
Pastoor Harry Quaedvlieg, Peter Spronck, Isabelle de Loos, Lien Hoofs, Gui Hoedemakers, Yvonne Poelen, Willem Janssen en Joan Raaijmakers